กัณฑ์ที่ ๒ : สัมมาสัมพุทโธ

 • เป็นผู้ควรได้รับการเคารพ
 • ความดับทุกข์อาศัยมรรคมีองค์แปด หรืออัฏฐังคิกมรรค
  • พูดชอบ,การงานชอบ,เลี้ยงชีพชอบ ดับทุกข์ในชั้นสวรรค์
  • พยายามชอบ,สติชอบ,สมาธิชอบ ดับทุกข์ในชั้นพรหม
  • เห็นชอบ,ดำริชอบ เป็นอมตธรรม
 • ทุกข์ (ชาติ ชรา มรณะ)
 • สมุทัย (ตัณหา3 กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา)
 • นิโรธ (ความดับตัณหา)
 • มรรค (วิธีการดับ)
 • ชาติ คือ ความเกิดต้องบำรุงรูปธรรมด้วยอาหารเป็นคำๆ เรียกว่า กวฬิงการาหารบำรุงนามธรรมด้วยวิญญาหาร มโนสัญเจตนาหาร ผัสสาหาร
 • ชราคือแก่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ แต่โลกเรียกว่าโตเร็วเจริญเร็ว
 • มรณะ คือ อาการตายที่จุติตายเป็นหนุ่ม อาการเด็กก็ตายไป  พอแก่อาการหนุ่มก็ตายไป

บันทึกพระธรรมเทศนาของ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s