Category: Ceremony

เจริญพระพุทธมนต์แบบล้านนา : พุทโธมังคะละ

พุทโธ มังคะละสัมภูโต สัมพุทโธ ทีปะทุตตะโม
พุทธะ มังคะละมาคัมมะ สัพพะทุกขา ปะมุญจะเร
ธัมโม มังคะละสัมภูโต คัมภีโร ทุทัสโส อะณุง
ธัมมะ มังคะละมาคัมมะ สัพพะภะยา ปะมุญจะเร
สังโฆ มังคะละสัมภูโต ทักขิเณยโย อะนุตตะโร
สังฆะมังคะละมาคัมมะ สัพพะโรคา ปะมุญจะเร ฯ

Advertisements

เจริญพระพุทธมนต์แบบล้านนา : สวดสืบชะตา

อินทะชาตา เทวะชาตา พรัหมะชาตา มหาพรัหมะชาตา อิสีชาตา

มหาอิสีชาตา มุนีชาตา มหามุนีชาตา ปุริสะชาตา มหาปุริสะชาตา

จักกะวัตติชาตา มหาจักกะวัตติชาตา พุทธชาตา ปัจเจกพุทธชาตา

อรหันตาชาตา สัพพะสิทธิวิชชา ธะราณังชาตา สัพพะโ่ลกาจะริยานังชาตา

สัพพะโลกา ธิปะติญาณังชาตา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ ตุยหัง สุวัตถิ โหตุ

ตุยหัง สวาหายะ ฯ

เจริญพระพุทธมนต์แบบล้านนา : สักกัตะวา

สักกัตะวา พุทธะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
หิตัง เทวะมะนุสสานัง พุทธะเตเชนะ โสตถินา
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต
สักกัตะวา ธัมมะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
ปะริฬาหูปะสะมะนัง ธัมมะเตเชนะ โสตถินา
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ ภะยา วูปะสะเมนตุ เต
สักกัตะวา สังฆะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง สังฆะเตเชนะ โสตถินา
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ โรคา วูปะสะเมนตุ เต ฯ

เจริญพระพุทธมนต์แบบล้านนา : เอวัมพุทธัง

เอวัมพุทธัง สะรันตานัง ธัมมัง สังฆัญจะ ภิกขะโว ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา
โลมะหังโส นะ เหสสะตีติ ฯ สะทา สุเขนะ รักขันตุ พุทธา สันติกะรา
ตุวัง เตหิ ตวัง รักขิโต สันโต มุตโต สัพพะภะเยนะ จะ สัพพะโรคะวินิมุตโต
สัพพะสันตา ปะวัชชิโต สัพพะเวระมะติกกันโต นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ ฯ

เจริญพระพุทธมนต์แบบล้านนา : สาสะนัสสะ

สาสะนัสสะ จะ โลกัสสะ วุฑฒี ภะวะตุ สัพพะทา สาสะนัมปิ จะ โลกัญจะ เทวา รักขันตุ สัพพะทา สัทธิง โหนตุ สุขี สัพเพ ปะริวาเรหิ อัตตะโน อะนีฆา สุมะนา โหนตุ สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ ฯ
ราชะโต วา โจระโต วา มะนุสสะโต วา อะมะนุสสะโต วา อัคคิโต วา อุทะกะโต วา ปิสาจะโต วา ขาณุกะโต วา กัณฑะกะโต วา นักขัตตะโต วา ชะนะปะทะโรคะโต วา อะสัทธัมมะโต วา อะสันทิฏฐิโต วา อะสัปปุริสะโต วา จัณฑะหัตถิ อัสสะมิคะ โคณะ กุกกุระ อะหิ วิจฉิกะ มะนิสัปปะทีปิ อัจฉะตะรัจฉะ สุกะระ มะหิสะ ยักขะรักขะสาทีหิ นานาภะยะโต วา นานาโรคะโต วา นานาอุปัททะวะโต วา อารักขัง คัณหันตุ ฯ
ปะณิธานะโต ปัฏฐายะ ตะถาคะตัสสะ ทะสะปาระมิโย ทะสะอุปะปาระมิโย ทะสะปะระมัตถะปาระมิโยติ ปัญจะ มะหาปะริจจาเค ติสโส จะริยา ปัจฉิมมัพภะเว คัพภาวักกันติง ชาติง อะภินิกขะมะนัง ปะธานะจะริยัง โพธิปัลลังเก มาระวิชะยัง สัพพัญญุตะญาณัปปะฏิเวธัง นะวะโลกุตตะระธัมเมติ สัพเพปิเม พุทธะคุเณ อาวัชชิตวา เวสาลิยา ตีสุ ปาการันตะเรสุ ติยามะรัตติง ปะริตตัง กะโรนโต อายัสมา อานันทัตเถโร วิยะ การุญญะจิตตัง อุปัฏฐะเปตวา โกฏิสะตะสะหัสเสสุ จักกะวาเฬสุ เทวะตา ยัสสานัมปะฏิคคัณหันติ ยัญจะ เวสาลิยัมปุเร โรคามะนุสสะทุพภิกขะสัมภูตันติวิธัมภะยัง ขิปปะมันตะระธาเปสิ ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

เจริญพระพุทธมนต์แบบล้านนา : นะโมเม

นะโม เม สัพพะพุทธานัง ทะวัตติงสาวะระลักขะโณ ตัณหังกะโร มะหาวีโร เมธังกะโร มะหายะโส สะระณังกะโร โลกะหิโต ทีปังกะโร ชุตินธะโร โกญฑัญโญ ชะนะปาโมกโข มังคะโล ปุริสาสะโภ สุมะโน สุมะโน ธีโร เรวะโต ระติวัฑฒะโน โสภิโต คุณะสัมปันโน อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม ปะทุโม โลกะปัชโชโต นาระโท วะระสาระถิ ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร สุเมโธ อัคคะปุคคะโล สุชาโต สัพพะโลกัคโค ปิยะทัสสี นะราสะโภ อัตถะทัสสี การุณิโก ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท สิทธัตโถ อะสะโม โลเก ติสโส จะ วะทะตัง วะโร ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ วิปัสสี จะ อะนูปะโม สิขี สัพพะหิโต สัตถา เวสสะภู สุขะทายะโก กะกุสันโธ สัตถาวาโห โกนาคะมะโน ระณัญชะโห กัสสะโป สิริสัมปันโน โคตะโม สักะยะปุงคะโว ฯ อัฏฐะวีสะติ สังขาตา อิเม พุทธา มะหิทธิกา กะรุณา คุณะสัมปันนา สัพพะโลกาภิปูชิตา เอเต ทะสะ พะลา พุทธา อุตตะมา อัคคะปุคคะลา เตปิ สังฆะคุณา อาสุง ปีติเย อะมะตัง ปะทัง เอเต พุทธา อะตีตา จะ มังคะลา โหนติ สัพพะทา อัฏฐะวีสะติ เม พุทเธ อะหัง วันทามิ สัพพะทา เตสัง ญาเณนะ สีเลนะ ขันตีเมตตาพะเลนะ จะ เตปิ โน อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ อัฏฐะวีสะติ เม พุทเธ โย นะโร สะระณัง คะโต กัปปานิ สะตะสะหัสสานิ ทุคคะติง โส นะ คิจฉะติ อัฏฐะวีสะติ พุทธะปะริตตัง

คำถวายผ้าอาบน้ำฝน

คำถวายผ้าอาบน้ำฝน

อิมานิ มะยัง ภันเต
วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ
ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ
อิมานิ วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ
ปะฏิคคันหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

แปล

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ