Category: Examination

ข้อสอบนักธรรมชั้นตรี ปี๒๕๕๖

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

โกโธ ทุมฺเมธโคจโร

ความโกรธเป็นอารมณ์ของคนมีปัญญาทราม


วิชาธรรม

 1. หิริ และ โอตัปปะ ได้ชื่อว่าธรรมเป็นโลกบาลเพราะเหตุไร?
 2. การทำบุญโดยย่อมีกี่อย่าง? อะไรบ้าง?
 3. เหตุให้เกิดทุกข์ในอริยสัจ คืออะไร?
 4. อภิณหปัจจกเวกขณ์ คือข้อที่ควรพิจารณาเนืองๆ ๕ อย่างทรงสอนให้พิจารณาอะไรบ้าง?
 5. ขันธ์ ๕ ได้แก่อะไรบ้าง? ย่อเป็น ๒ อย่างไร?
 6. บรรพชิตผู้พิจาณาเนืองๆ ว่า วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เราทำอะไรอยู่ จะได้รับประโยชน์อย่างไร?
 7. จงให้ความหมายของคำต่อไปนี้ก.พาหุสัจจะ  ข.  อกุสลมูล  ค.อินทรียสังวร  ฆ.อนัตตตา  ง.กามฉันท์ฯ
 8. มิตรแท้มีกี่จำพวก? อะไรบ้าง?
 9. คุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผู้อื่นไว้ได้ มีอะไรบ้าง?
 10. ศีลที่คฤหัสถ์ควรรักษาเป็นนิตย์ คือศีลอะไร? ได้แก่อะไรบ้าง?


วิชาพุทธประวัติ

 1. คนในชมพูทวีปแบ่งออกเป็นกี่วรรรณะ? อะไรบ้าง?
 2. พระพุทธบิดาทรงมีพระนามว่าอะไร? ทรงปกครองแคว้นอะไร? เมืองหลวงชื่ออะไร?
 3. อสิตดาบส อาฬารดาบส และอุทกดาบส มีความเกี่ยวข้องกับพระมหาบุรุษอย่างไร?
 4. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ ๕ วัน พระราชบิดาโปรดให้ทำอะไรเพื่อพระราชกุมารบ้าง?
 5. พระมหาบุรุษทรงทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และบรรพชิตแล้ว ทรงดำริอย่างไร?
 6. พระมหาบุรุษเสด็จประทับบำเพ็ญเพียรจนถึงตรัสรู้ ณ ตำบลใด?
 7. เมื่อพระศาสดาเสด็จไปเมืองพาราณสีเพื่อโปรดปัญจวัคคีย์ ทรงพบใครในระหว่างทาง? และหลังสนทนากันแล้วผู้นั้นได้บรรลุผลอะไร?
 8. บุคคลผู้แสดงตนเป็นอุบาสกด้วยการถึงรัตนะ ๒ และรัตนะ ๓ เป็นคนแรกคือใคร ?
 9. บุญพิธีมีกี่อย่าง? อะไรบ้าง?
 10. การแสดงความเคารพพระสงฆ์มีกี่วิธี ?


วิชาวินัยบัญญัติ

 1. อกรณียกิจ คือกิจที่บรรพชิตไม่ควรทำมีกี่อย่าง? อะไรบ้าง?
 2. อาบัติ คืออะไร? อาการที่ภิกษุต้องอาบัติมี ๖ อย่าง จงบอกมาสัก ๓ อย่างฯ
 3. ภิกษุพยายามฆ่าตนเอง แต่ทำไม่สำเร็จ จะต้องอาบัติอะไร?
 4. ข้อความว่า ภิกษุชักสื่อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกัน ตามสิกขาบทที่๕ แห่งสังฆาทิเสสนั้น หมายถึงการทำอย่างไร?
 5. ไตรจีวร อติเรกจีวร ได้แก่จีวรเช่นไร?
 6. ภิกษุขอจีวรต่อสามีของน้องสาวแล้วได้มา เธอจะต้องอาบัติอะไรหรือไม่?
 7. มีผู้นำอาหารบิณฑบาตรมาถวายแก่สงฆ์ ภิกษุแนะนำให้ถวายแก่ตนเองและได้มา เช่นนี้จะต้องอาบัติหรือไม่? ถ้าต้องจะต้องอาบัติอะไร?
 8. เสขิยวัตร คืออะไร? โภชนปฏิสังยุต ว่าด้วยเรื่องอะไร?
 9. ภิกษุไม่เอื้อเฟื้อในเสขิยวัตร ปฏิบัติผิดธรรมเนียมไป ต้องอาบัติอะไร?
 10. ภิกษุเถียงกันด้วยเรื่องอะไร จึงเรียกว่า วิวาทาธิกรณ์?
Advertisements

ไม่ได้สอบตั้งนาน

การต้องท่องวินัยหนังสือเพื่อไปสอบนี้ไม่น่าสนุก แต่ถ้าไม่มีการสอบกดดัน อ่านเล่นเพลินๆแล้วคิดหาความสมเหตุและที่มาของวินัยแต่ละข้อนั้นเพลินดี

ฉันท่องพุทธสุภาษิต

กมฺมุนา วตตตี โลโก  |  ขุททกนิกาย สุตตนิบาต

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ  |  ขุททกนิกาย ธรรมบท

สพฺเพ ธมมานาลํ อภินิเวสาย  |  มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

นักธรรมตรี – กระทู้ธรรม ปี ๒๕๕๑

กองธรรมสนามหลวง ข้อสอบกระทู้ธรรมปี 2551

สพฺเพสํ  สงฺฆภูตานํ  สามคฺคี  วุฑฺฒิสาธิกา

ความพร้อมเพรียงของปวงชนผู้เป็นหมู่  ยังความเจริญให้สำเร็จ