Tagged: ขันธ์5

ขันธ์ 5

ขันธ์ 5  เป็นการกล่าวถึงการยึดมั่นในตัวตน หรือตัวเรานั่นเอง ในแบบศาสนาพุทธ โดยทั่วไปเราจะเข้าใจว่าตัวของเราประกอบด้วยกายกับใจ แต่ในทางพุทธศาสนาจะแบ่งออกเป็น 5 กอง / ขันธ์ 5 / เบญจขันธ์ แล้วแต่จะเรียก  ขันธ์ 5 ประกอบด้วย

  1. รูป  หมายถึง  รูปกายอันได้แก่การประชุมกันของธาตุทั้ง 4 คือ ดินน้ำไฟลม มาประกอบเป็นร่างกายเป็นอวัยวะของเรา
  2. เวทนา  หมายถึง  ความรู้สึก เช่น เป็นสุข (สุขเวทนา)  เป็นทุกข์ (ทุกขเวทนา)  หรือไม่สุขไม่ทุกข์ (อทุกขมสุขเวทนา)
  3. สัญญา  หมายถึง  ความจำได้หมายรู้ จำรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ที่เกิดขึ้นได้
  4. สังขาร  หมายถึง  อารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจหรือการปรุงแต่ง เวลามีสิ่งต่างๆจากภายนอกมากระทบ
  5. วิญญาณ  หมายถึง  ความรับรู้อารมณ์เวลาอายตนภายนอกมากระทบกับอายตนภายใน

นอกจากแบ่งเป็น 5 กองแล้ว อาจแบ่งเป็นหมวดใหญ่ได้สองหมวด คือ รูปขันธ์ และ นามขันธ์

Advertisements

ขันธ์5 เบญจขันธ์ (The Five Aggregates)

  1. รูปขันธ์  (Corporeality)  ส่วนที่เป็นรูปกาย
  2. เวทนาขันธ์  (Feeling)  ความรู้สึก
  3. สัญญาขันธ์  (Perception)  ความจำได้
  4. สังขารขันธ์ (Mental Formations)  ส่วนที่ปรุงแต่ง
  5. วิญญาณขันธ์ ส่วนของการรับรู้ (Consciousness)

ขันธ์5 ทำงานพร้อมกันอย่างรวดเร็วมาก จนเราเห็นเป็นสิ่งเดียว