Tagged: ปฏิบัติ

ความพยายาม

การสำรวมควบคุมตนเองคือสิ่งที่จำแนกพระออกจากกัน ไม่ใช่ผิวพรรณ ฐานะ หรือชาติกำเนิด

Advertisements

ปริยัติปฏิบัติ

29353_430920996975061_768578853_n

ปริยัติก็คือการเรียนรู้จากการถ่ายทอดความรู้ผ่านการอ่านการฟัง  แต่ท่านยังไม่ได้ประโยชน์จากการเรียนนั้นจนกว่าท่านจะได้เริ่มปฏิบัติ เหมือนการเรียนในห้องเรียนจะยังไม่เป็นประโยชน์จนกว่าจะนำไปลงมือทำ เมื่อทำหรือปฏิบัติแล้วเราจึงจะได้รับผลจากการกระทำหรือปฏิบัตินั้นซึ่งเรียกว่าปฏิเวท กระบวนการเรียนรู้ทางพุทธศาสนามีเพียงเท่านี้